Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CvM
Cvičenia zo slovenského jazyka CvSJ
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technika THD
Technika a životné prostredie TAZ
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zdravotná telesná výchova ZTV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.10.2018