Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
Profil školy História školy ŠkVP Informácie OZ Zápis do 1. ročníka Školská knižnica Pýtate sa... Vianočné trhy - vyhodnotenie Krúžky 40. výročie školy Čo treba k zápisu 2%

O škole

Profil školy

 

Poloha školy

Základná škola Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste sa nachádza v severozápadnej časti mestského intravilánu. Je situovaná v peknom prírodnom prostredí v blízkosti smrekového lesa. Areál školy, to sú dve samostatné budovy - školská jedáleň so školským klubom a hlavný učebný pavilón so šatňami a telocvičňou. Exteriér ladí s okolitou prírodou. Tvoria ho udržiavané trávnaté plochy s krovinovou a stromovou výsadbou. Vstup do areálu je z cestnej komunikácie mostíkom ponad Dolinský potok.    POZRI MAPU

Začína sa písať história školy  

Výstavba školy sa začala v roku 1971. Realizovali ju Pozemné stavby Žilina, ktoré ju komplexne odovzdali štátnej správe v roku 1984. Vyučovanie sa však začalo v hlavnom učebnom pavilóne 23. septembra 1975. V tomto období bolo sprevádzkovaných 14 učební, zborovňa, riaditeľňa a 5 kabinetov. Postupne až do roku 1984 boli odovzdané do užívania školská jedáleň so školským klubom, žiacke šatne, telocvičňa, dielne a školské ihrisko.

V prvom roku pôsobenia školy ju navštevovalo 576 žiakov a pracovalo v nej 29 pedagogických zamestnancov. Počet učební nezodpovedal počtu žiakov, a preto sa vyučovanie realizovalo vo dvoch zmenách. Tento stav trval až do školského roka 1994 - 1995, kedy počet žiakov poklesol na 454 a vyučovanie mohlo prebiehať už len v dopoludňajšej zmene.

Súčasnosť

V súčasnosti školu navštevuje 299 žiakov. Z tohto počtu je na 1. stupni ZŠ zriadených 7 tried a na 2.  stupni 10 tried. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 29 pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky školy a jej zástupkyne. Tri vychovávateľky zabezpečujú výchovnú činnosť detí v mimovyučovacom čase v troch oddeleniach školského klubu. V škole pracuje žiacky parlament, jeho členovia sú volení zástupcovia tried 5. až 9. ročníka. Oni spolurozhodujú o mimoškolskej činnosti školy a aktivizujú spolužiakov podieľať sa na jej plnení. Pomáhajú napĺňať obsah projektu Škola podporujúca zdravie, kde okrem iného navrhujú kritériá hodnotenia čistoty a estetizácie učební. Na základe projektu Škola podporujúca zdravie, ktorý sme predložili MŠ SR roku 1999, a výsledkov prvej fázy jeho realizácie, sa naša škola stala členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.

Modernizácia

Počas 40-ročnej existencie školy boli uskutočnené viaceré rekonštrukčné práce a rozvojové projekty. V rokoch 1998 až 1990 bola na hlavnom pavilóne namiesto pôvodnej pultovej strechy vybudovaná strecha sedlová a rekonštrukciou kotlov na pevné palivo na kotly so spaľovaním zemného plynu sa skvalitnila dodávka tepla do priestorov školy. V roku 2000 bolo vymenené potrubie rozvodu úžitkovej vody v celom areáli školy. K 30. výročiu otvorenia školy bol dobudovaný športový areál, pozostávajúci z viacúčelového ihriska s umelým povrchom a bikrosovou dráhou. V roku 2006 bola vykonaná rekonštrukcia striech na budovách ŠKD, telocvične, dielní a vestibulu, ktorá bola ukončená o rok obnovou strechy nad šatňami. Začiatkom roka 2007 boli vymenené všetky plynové kotly a vybudovala sa nová školská knižnica. V roku 2008 sa uskutočnila rekonštrukcia trávnatého futbalového ihriska. V tomto roku sme vybudovali bezbariérový prístup do školy a do záchodov, opravené boli sociálne zariadenia v priestoroch školskej jedálne, vymenili sa okná v severnej triede a dokončila sa oprava podlahy telocvične. V roku 2010 sa začala výstavba nových učební v priestoroch šatní a v spolupráci s rodičovskou radou boli vynovené triedy v priestoroch školského klubu detí. V priebehu rokov 2011 až 2013 sa vymenili radiátory v telocvični a v šatniach, vymenili sa okná na všetkých budovách školy, v spolupráci s SPP bola zateplená hlavná budova školy spojená s komplexnou reguláciou teplovodného systému,  rodičovská rada vybudovala v priestoroch dielní žiacku kuchynku a bikrosové ihrisko nahradilo ihrisko na plážový volejbal. V spolupráci s radou školy a so zriaďovateľom bol v štyroch triedach vymenený školský nábytok a zrekonštruovaná podlaha v školskom klube a na prízemí hlavnej budovy. Ku skvalitneniu technickej výchovy slúži nový ovocný sad, ktorý sa vybudoval za pomoci Slovenského zväzu záhradkárov v Kysuckom Novom Meste a ktorý bol slávnostne otvorený v roku 2016. 

Aj naďalej sa snažíme školu modernizovať postupným zakupovaním nových školských tabúľ, interaktívnych tabúľ, výučbových pomôcok a estetizáciou školy. Vymieňajú sa podlahy v jednotlivých triedach, školské nábytky či osvetlenia. Školská kuchyňa je zabezpečená modernými gastrozariadeniami, do školskej jedálne sme zakúpili nové jedálenské stoly a stoličky. Zapojením sa do výzvy MŠVVaŠ SR sme mohli kompletne zrekonštruovať sociálne zariadenia a sprchy pri telocvični.

Výzvy do budúcnosti

Riaditeľstvo školy bude i naďalej hľadať prostriedky na inováciu a modernizáciu zariadenia školy.    

Jednou z významných možností je pokračovanie projektu Príprava nového školského programu využívajúceho nové formy výučby  v hodnote takmer 150-tisíc eur, v rámci ktorého škola získala tri interaktívne učebne, mobilnú počítačovú učebňu a inovovala učebné pomôcky v takmer všetkých vyučovacích predmetoch. Výzvou bude i realizácia  ďalších projektov z oblasti vzdelávania, environmentálnej a telesnej výchovy, ktoré podporia motto nášho školského vzdelávacieho programu Škola ako rodina. 

FOTO