Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
Adresa školyDolinský potok 1114/28, 02401 Kysucké Nové Mesto
Telefón+421 41 4212556
E-mailskola@zssulkovknm.edu.sk
WWW stránkazssulkovknm.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Anita Tomaníčková, poverená riadením   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 318

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov313444363142323632318
z toho ŠVVP11264632530
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOBIOCvMCvSJDEJETVFYZGEGHUVCHEIFVINFMMAT
I.A         1    1
I.B         1    1
II.A         1,06   1,31 
II.B         1   1,22 
III.A1,36        1  1 1,36
III.B1,41        1  1,09 1,41
IV.A1,94        1 1,06  1,75
IV.B2,06        1,06 1,69  1,5
V.A1,711,57   1,43  1,641  1,64 1,64
V.B1,51,5   1  1,51  1,63 1,63
VI.A2,32,05   2,1 2,531,851,45  1,6 2,7
VI.B2,272   2,23 2,52,051  1,64 2,32
VII.A22,07   1,87 2,41,8711,87 1,47 2,2
VII.B2,312,06   1,94 2,13211,81 1,63 2,06
VIII.A1,951,85   2 2,151,9 2,25 1,85 2,5
VIII.B2,472   2,47 2,672,33 2,93 2 2,93
IX.A1,941,75   2,19 2,251,69 1,56 1,47 2,38
IX.B1,51,69   2,31 2,382,06 2,13 1,44 2

TriedaNBVNEJOBNOBVPVCPRIPDAPVORUJSJLSprSEETEHTHDTAZ
I.A1      1 1,071    
I.B1      1 1,071    
II.A1      1,44 1,811    
II.B1      1,11 1,441    
III.A1   1 1,27  1,591    
III.B1   1 1,86  1,861    
IV.A1   1 1,63  1,881    
IV.B1   1 1,69  1,881,06    
V.A1        1,861  1 
V.B1        1,631  1 
VI.A1 1,26      2,51,05  1 
VI.B1 1,45      2,321  1 
VII.A11,271,27      2,41  1 
VII.B111,5      2,311  1 
VIII.A11,311,55     1,712,451,051 1 
VIII.B121,6     22,731,071,07 1,06 
IX.A11,781,13     1,572,3811   
IX.B11,81,06     1,672,4411   

TriedaTSVTEVVLAVUMVYVZTVZEM
I.A1   1  
I.B1   1  
II.A1,19   1  
II.B1   1  
III.A 11,5 1  
III.B 11,73 1,14  
IV.A 11,69 1  
IV.B 11,63 1  
V.A1   1  
V.B1   1  
VI.A1   1  
VI.B1   1  
VII.A1   1  
VII.B1   1  
VIII.A1  1,1   
VIII.B1  1,2   
IX.A1  1   
IX.B1  1   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A151501
I.B151500
II.A161600
II.B181800
III.A222200
III.B222200
IV.A161601
IV.B161600
V.A141400
V.B161600
VI.A202000
VI.B222200
VII.A151500
VII.B161600
VIII.A202000
VIII.B151500
IX.A161600
IX.B161600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A1585456,9385456,9300,00
I.B1557338,2057338,2000,00
II.A16129681,00129681,0000,00
II.B18102456,89102456,8900,00
III.A22107348,77107348,7700,00
III.B22151668,91151668,9100,00
IV.A16113972,88113972,8800,00
IV.B16105065,63105065,6300,00
V.A1493566,7993566,7900,00
V.B16133283,25133283,2500,00
VI.A20168184,05166383,15180,90
VI.B222693122,412674121,55190,86
VII.A15103669,07103669,0700,00
VII.B16153095,63153095,6300,00
VIII.A20171285,60170885,4040,20
VIII.B15139893,20139793,1310,07
IX.A161807112,941807112,9400,00
IX.B161865116,561859116,1960,38

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22222222218
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cvičenia z matematiky0 Mgr. Sylvia Pakancová
Cvičenia zo slovenského jazyka 9.A0 Mgr. Božena Dupáková
Enviro0 Mgr. Daniela Podoláková
Florbal0 Mgr. Michal Vlček
Futbal0 Margita Ilovská
Hravá angličtina0 Mgr. Lenka Ponechalová
Lentilky0 Mgr. Iveta Ševčíková
Plavecký0 PaedDr. Zuzana Vojsovičová
Počítačovo-internetový0 Mgr. Jarmila Falátová
Pohybová príprava0 Mgr. Michal Vlček
Redakčný0 Mgr. Katarína Halúsková
Stolný tenis0 Mgr. Michaela Káčeriková
Športovo-turistický0 Mgr. Mária Birošíková
Športový0 Mgr. Michal Vlček
Turistický0 Ing. Katarína Podoláková
Vrabček0 Mgr. Slávka Malíková
Vševedko0 Daniela Škoríková
Zrnko0 Mgr. Jarmila Lišková

Záver

Vypracoval: Mgr. Anita Tomaníčková, poverená riadením

V Kysuckom Novom Meste, 20. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: