Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

2017/2018

 

VÝCHOVNÝ PORADCA

 

Mgr. Sylvia Pakancová

Kontakt: sylvia.pakancova@gmail.com

Konzultačné hodiny: utorok 11:30 hod - 13:30 hod. (je vhodné stretnutie si vopred dohodnúť),

       iný termín po vzájomnej dohode

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov:

 • realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov žiakov v oblasti vzdelávania,
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi pomáhať slabo prospievajúcim žiakom,
 • podnecovať deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia,
 • usmerňovať deti s vývinovými poruchami učenia a zabezpečiť kvalitnú kooperáciu školy a rodiny,
 • monitorovať správanie detí a ich zmeny v správaní
 • poskytovať konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných  problémov,
 • pomáhať realizovať a rozširovať záujmy talentovaných žiakov,

 

     V oblasti profesijnej orientácie  a prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ

 • komunikovať so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši, riadiť sa pritom harmonogramom spracovania činnosti,
 • posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroj zosúladenia profesionálnych želaní a kompetencií žiakov,
 • vykonávať informačnú a poradenskú činnosť pre žiakov a rodičov, (triednické hodiny, ZRPŠ,  dni otvorených dverí, beseda s pracovníkmi SŠ, exkurzie),
 • informovať o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ,
 • spolupracovať so SŠ a  s úradom práce  (účasť žiakov a ich rodičov na prezentácii stredných škôl),
 • sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie (priblížiť sieť stredných škôl na elektronickej adrese www. svslm. sk. , www. skolaplus.sk).

 

INFORMÁCIE A DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE DEVIATAKOV

PRI PROFESIJNEJ ORIENTÁCII VÁM vám môžu pomôcť aj tieto stránky:

 

Pozrite si aj prehľadný katalóg pracovných pozícií.