Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka

Šk. špeciálny pedagóg

2017/2018

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

 

Mgr. Anna Adamičková

Konzultačné hodiny: štvrtok  1300 - 1500

 

Činnosť školského špeciálneho pedagóga

V našej základnej škole pôsobím ako školský špeciálny pedagóg. Snažím sa podať pomocnú ruku deťom, ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná špecifická porucha učenia, porucha správania, ktoré majú telesné alebo zmyslové postihnutie, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a deťom s autizmom.  Na základe odporúčania poradenského zariadenia sa deti s vyššie spomenutými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou integrácie – začlenenia.  

Čo znamená začlenenie – integrácia ?

Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a školského špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno-vzdelávací program. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

         Školský špeciálny pedagóg pracuje s deťmi so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, ...), s deťmi s poruchami správania, emočnými poruchami, senzorickými poruchami a pod.

Mojou úlohou je:

 

  •  podieľať sa na edukácii - výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov na ZŠ,

 

  • podieľať sa na vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov a individuálnych plánov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

 

  • uskutočňovať reedukácie (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií detí,

 

  • monitorovať psychický vývin zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi realizačného tímu (s učiteľmi,  s výchovným poradcom) uskutočňovať potrebné intervencie,

 

  • poskytnúť kompletný špeciálno-pedagogický servis žiakom a ich rodinám,

 

  • poskytnúť konzultácie, rady a informácie pedagógom, vychovávateľkám ŠKD a rodičom dieťaťa,

 

  • spolupracovať s poradenskými inštitúciami: Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálnopedagogického poradenstva, Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, s výchovným poradcom a inými.

 

 

         Pre úspešnú prácu s týmito deťmi je veľmi dôležité, aby sa poruchy podchytili čo najskôr, najlepšie už v prvom, druhom ročníku ich školskej dochádzky. Z toho dôvodu Vám prinášame stručný prehľad, aké poruchy sa vyskytujú u školopovinných detí najčastejšie, ako sa prejavujú, ako môžete zistiť, že práve Vaše dieťa bude mať ťažkosti s učením a ako treba postupovať v administratívnych úkonoch podľa platnej legislatívy.

 

Špecifické vývinové poruchy učenia:


Dyslexia – neschopnosť naučiť sa čítať bežnými výukovými metódami. Pri tejto poruche sú postihnuté základné znaky čitateľského výkonu: rýchlosť, správnosť, technika čítania a porozumenie.


Dysgrafia – porucha osvojovania si písania, čiže špecifická porucha grafického prejavu. Písmo je nečitateľné, neupravené, kostrbaté, dysgrafik si dlho nepamätá tvary písmen, píše neúnosne pomaly vzhľadom k svojmu fyzickému veku a samotný prajav písania ho vyčerpáva natoľko, že nie je schopný sa sústrediť na obsahovú a gramatickú stránku prejavu.


Dysortografia – špecifická porucha pravopisu, ktorá sa často spája s dyslexiou. Dysortografik má problém osvojiť si pravopis napriek primeranej inteligencii a bežným výukovým metódam. Chýba mu cit pre jazyk, v dôsledku čoho má zníženú schopnosť napr. skloňovať a časovať jednotlivé slovné druhy.


Dyskalkúlia – porucha učenia s výraznejšie narušenou vnútornou štruktúrou vlôh pre matematiku.

 

Výhody začlenenia - integrácie:

  1. Žiak má úľavy v predmetoch, ktoré odporúčalo CPPPaP (napr. namiesto diktátov píše doplňovačky, má viac času pri písomných prácach,....) – v týchto predmetoch môže postupovať aj podľa upravených učebných osnov.
  2. Pracuje individuálne so školským špeciálnym pedagógom.
  3. Pri celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9 má viac času na vypracovanie testov.

Zákonný zástupca začleneného žiaka môže požiadať o integráciu aj na SŠ.

 

          Ak chcete získať viac informácií, prípadne máte k tejto problematike nejaké pripomienky, nápady, postrehy, rada sa s Vami stretnem osobne, telefonicky alebo môžeme komunikovať prostredníctvom školského e-mailu: adamickovaa72@gmail.com