Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
Školský poriadok pre žiakov Vnútorný poriadok pedagogických zamestnancov Nepedagogickí zamestnanci Preventívny program školy Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka Prázdniny a zvonenie

Školský poriadok...

Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka

 

Zákonný zástupca žiaka má právo:

- na slobodnú voľbu školy pre svoje dieťa,

- na bezplatné vzdelávanie v štátnych školách, v iných ako štátnych za úhradu,

- na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie,

- vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie 

  zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu,

  svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,

- na odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok z oprávnených dôvodov,

- na povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,  

- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti  vecne a mnohostranne

  v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,                    

- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,                                   

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,                                             

 - na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,                                       

- na integrovanie svojho dieťaťa, a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní,                              

- zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,                                        

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy školského zariadenia prostredníctvom

  orgánov školskej samosprávy,                                                                                                                      

- požiadať o preskúšanie alebo komisionálne preskúšanie žiaka (svojho dieťaťa),                                 

- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa  

  školy,                                                                                                                                                             

- byť oboznámený s kritériami hodnotenia a klasifikácie dieťaťa u vyučujúcich jednotlivých    

  predmetov,                                                                                                                                                    

- na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov a pod.,                        

- na vyriešenie podnetov a sťažností,                                                                                                              

- voliť a byť volený do rodičovskej rady a rady školy,                                                                                       

- na informácie o škole podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na vzdelávanie v škole a na plnenie školských

   povinností,

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu  svojho dieťaťa určené školským

   poriadkom a ďalšie pokyny a pravidlá vyplývajúce zo školského poriadku,

- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie

   potreby,

- dbať na prípravu dieťaťa do školy, pravidelne konzultovať jeho školskú prácu, pomáhať dieťaťu

  odstrániť príčiny neúspechu,

- dbať na to, aby dieťa dochádzalo  do školy pravidelne a včas, zdravé, čisto a vhodne oblečené,

- ospravedlniť neúčasť dieťaťa podľa pokynov školy (v prípade neospravedlnenej neprítomnosti a častej neprítomnosti žiaka v škole

  je škola  povinná informovať o dochádzke žiaka Úrad práce, 

  sociálnych vecí a rodiny, za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca

  ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín),                       

- dbať,  aby dieťa  v čase svojej neprítomnosti v škole udržiavalo kontakt so školou (so svojimi spolužiakmi) a doplňovalo si

  zameškané učivo,

- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti žiaka, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach,

  ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

- pravidelne sa zaujímať o výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa v škole, či už formou účasti na plánovaných ZRŠ,

  alebo individuálne,

- na vyzvanie vyučujúceho alebo riaditeľa školy sa osobne zúčastniť na prerokovaní závažných 

  nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese dieťaťa,

- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

PaedDr. Pavol Zátek

riaditeľ školy