Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
Školský poriadok pre žiakov Vnútorný poriadok pedagogických zamestnancov Nepedagogickí zamestnanci Preventívny program školy Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka Prázdniny a zvonenie

Školský poriadok...

Nepedagogickí zamestnanci

Vnútorný poriadok školy

 

Pracovná doba:

Upratovačky:

Po – Pt: 13:00 – 21:00 hod. s prestávkami (o 16:00 a 18:30 hod.)

Zimné obdobie: Po – Pt: 07:30 – 08:30 hod. (jedna má službu celý týždeň)

Školník:

Letné obdobie: Po – Pt: 06:30 – 14:30 hod.

Zimné obdobie: Po – Pt: 06:00 – 14:00 hod.

Kurič:

Po – Ne: v čase vykurovacieho obdobia (1. 10. – 15. 4.) 3 hodiny denne podľa potreby

Kuchárky:

Po – Pt: 06:00 – 14:00 hod.

Vedúca ŠJ:

Po – Pt: 07:00 – 15:00 hod.

 

Práva a povinnosti vedúcej školskej jedálne

 1. Vedúca školskej jedálne môže v škole využívať všetky práva, ktoré jej vyplývajú

zo Zákonníka práce, pracovného poriadku a ďalších pracovno-právnych predpisov.

 1. Zodpovedá za prevádzku ŠJ a jej plynulý chod, stará sa o riadne hospodárenie, sleduje

a dodržuje všetky predpisy o spoločnom stravovaní detí a mládeže.

 1. V spolupráci s vedúcou kuchárkou zostavuje jedálny lístok, prepočítava kalorickú

a biologickú hodnotu jedál a dbá, aby boli pripravované jedlá chutné.

 1. Zabezpečuje potraviny pre ŠJ, zodpovedá za ich akosť a bezchybné uskladnenie.
 2. Zodpovedá za organizáciu celej jedálne. Spolu s riad. školy organizuje všetky práce

spojené s plynulým výdajom stravy a jej rýchlym konzumovaním.

 1. Spolu s riaditeľom školy zabezpečuje príslušný dozor nad výdajom stravy.
 2. Zabezpečuje všetky materiálno-technické úlohy spojené s prevádzkou ŠJ.
 3. Je bezprostrednou nadriadenou všetkým pracovníčkam ŠJ.
 4. Podľa návrhu vedúcej kuchárky rozvrhuje pracovný čas všetkým pracovníčkam ŠJ.
 5. Pri chorobe pracovníčok ŠJ zabezpečuje ich zastupovanie náhradnými silami.
 6. Stará sa o náležitú údržbu všetkého inventára.
 7. Zabezpečuje všetky administratívne úlohy spojené s prevádzkou ŠJ.
 8. Podieľa sa na hodnotení všetkých pracovníčok ŠJ.

 

Práva a povinnosti kuchárok a pracovníčok v prevádzke ŠJ

 1. Pracovníčky v prevádzke ŠJ môžu v škole využívať všetky práva, ktoré vyplývajú

zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších pracovno-právnych predpisov.

 1. Sú povinné poznať a dodržiavať hygienické požiadavky na výrobu, podávanie pokrmov a nápojov.
 2. Sú povinné vstupovať na pracovisko len v čistom pracovnom odeve, dbať o čistotu

pracovného prostredia a inventára. V pracovnom odeve nesmú opúšťať pracovisko.

 1. Pri príprave a čistení zeleniny, umývaní mäsa, spracovaní a príprave stravy využívať miesta vyhradené pre určenú prácu.
 2. Kuchárka riadi prevádzku kuchyne a zodpovedá ved. prevádzkovej jednotky za jej riadny chod. Zostavuje podľa vzorového jedálneho lístku s ved. prevádzkovej jednotky jedálny lístok, aby bola v týždennom priemere zachovaná výživná norma. Organizuje prácu pomocných kuchárok a pracovníčok v prevádzke a pripravuje s nimi pokrmy. Rozdeľuje hotové jedlá stravníkom. Podľa schváleného jedálneho lístka a receptúr vystavuje žiadanku tovaru k nasledujúcemu dňu. Zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a správne hospodárenie s plynom, elektrickou energiou a za dodržiavanie všetkých hygienických predpisov.
 3. Pracovníčky v prevádzke pomáhajú kuchárkam pri príprave potravín pred varením a pri varení, čistia zemiaky, zeleninu a iné potraviny, umývajú kuchynský riad, taniere, zabezpečujú čistotu skladov, chodieb, okien, dverí. Podľa potreby obstarávajú i nákup potravín.
 4. Sú povinné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 5. Majú zákaz uskladnenia v ŠJ osobného nákupu potravín a nosenia nákupných tašiek na pracovisko.
 6. Do priestoru kuchyne je zákaz vstupu cudzím osobám.

 

Práva a povinnosti školníka

 1. Pracovník vo funkcii školníka využíva v škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov.
 2. Je členom kolektívu pracovníkov školy a má právo zúčastňovať sa všetkých akcií a podujatí v spoločenskom, kultúrnom a športovom živote školy.
 3. Zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy.
 4. Dbá, aby bola školská budova v určený čas otvorená a zatvorená.
 5. Po skončení prevádzky v škole skontroluje, či sú pozatvárané všetky obloky a či sa v školskej budove nezdržujú nepovolané osoby a uzamkne všetky prechody a východy zo školy.
 6. Čistí príchodové chodníky do školy a v zimnom období z nich odpratáva sneh a posýpa prístupové cesty a chodníky posypovým materiálom.
 7. Vykonáva všetky údržbárske a domovnícke práce, okrem tých ktoré vyžadujú odborný zásah.
 8. Dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia.
 9. Organizuje a kontroluje prácu upratovačiek. Dbá, aby vykonávali pridelené práce riadne a hospodárne a aby pri práci používali predpísané ochranné prostriedky.
 1. Prináša a odnáša dennú poštu školy.
 2. Zabezpečuje drobné materiály (nákupy) spotrebného charakteru pre školu.
 1. Dbá, aby učebne a ďalšie priestory školy boli včas otvorené a po skončení vyučovania upratané a zamknuté.
 2. Dbá, aby žiaci udržiavali v priestoroch budovy školy čistotu, neničili spoločný majetok, nebehali po chodbách a bezdôvodne neopúšťali školskú budovu.
 3. Dbá, aby boli vodovodné, elektrické a iné zariadenia v školskej budove v bezchybnom stave.
 1. Plní ďalšie úlohy podľa priebežných príkazov zástupcu riaditeľa školy.
 2. Vyvesuje zástavy.
 3. Pred a po vyučovaní otvára hlavný vchod.

 

Pracovná náplň zamestnankyne oddelenia PAM

         Práce, v ktorých je ťažisko celkovej činnosti :

   Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie mzdovej agendy

 1. Zabezpečuje správu daní na zverenom úseku.
 2. Odosiela evidenčné listy o zárobku zamestnancov.
 3. Vykonáva agendu nemocenského poistenia, odosiela podklady pre vyplácanie nemocenských dávok sociálnej poisťovni.
 4. Zodpovedá za včasné spracovanie podkladov pre výplatu miezd.
 5. Zabezpečuje povinné odvody do poisťovní, príslušné výkazy a prevody miezd na osobné účty pracovníkov.
 6. Na základe rozhodnutia riaditeľa pripravuje a vykonáva práce pracovno-právnej agendy.
 7. Kontroluje návrhy na platové postupy a kontroluje správnosť platového zaradenia zamestnancov.
 8. Vedie evidenciu pracovníkov, sleduje a vypracováva podklady dochádzky zamestnancov.
 9. Zabezpečuje výplatu mimoriadnych odmien.
 10. Kontroluje premenlivé zložky platov.
 11. Vyhotovuje zavádzacie listy pre novoprijatých zamestnancov.
 12. Zodpovedá za včasnú a správnu výplatu miezd.
 13. Vybavuje administratívnu agendu súvisiacu so mzdovou agendou.
 14. Je zodpovedná za vykonávanie mzdovej inventúry a podklady pre stanovenie rozpočtu v oblasti miezd.
 15. Zabezpečuje komplexne štatistiku, vypracúva komplexné štatistické  hlásenia a výkazy.
 16. Zodpovedá za správnosť výpočtu odmeny pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o vykonaní prác mimo pracovného pomeru.
 17. Obstaráva osobnú agendu zamestnancov školy, vedie ich evidenciu a príslušné štatistické výkazy, je nápomocná pri riešení mzdových a personálnych problémov.
 18. Vypracováva rozhodnutia o prijatí dieťaťa do ŠKD, o oslobodení dieťaťa z vyučovania špecifikovaného predmetu, vedie evidenciu rozhodnutí.
 19. Spracováva podklady pre objednávanie školských pomôcok a ich distribúciu.
 20. Pomáha pri vypracovávaní vnútorných predpisov školy.
 21. Hospodári s finančnými prostriedkami ZRŠ, sleduje ich rozpočet, prepláca potvrdenky súvisiace s nákladmi  na rozpočet ZRŠ.

 

Pracovná náplň ekonómky

Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania

 1. Vykonáva komplexné zabezpečovanie a spracovanie najzložitejších správnych a ekonomických agend v organizácii.
 2. Zostavuje podklady pre plán a rozpočet školy, sleduje čerpanie rozpočtu, vyhotovuje štvrťročné rozbory čerpania rozpočtu.

 

   Komplexné zabezpečovanie účtovných agend

 1. Zúčtováva rozpočtové výdavky a príjmy.
 2. Zabezpečuje zostavenie príslušných účtovných výkazov.
 3. Vykonáva typovanie všetkých účtovných dokladov do počítača.
 4. Kontroluje účtovné zostavy podľa platnej rozpočtovej skladby.
 5. Mesačne vykonáva zaúčtovanie miezd a porovnáva s odd. PAM.
 6. Vypisuje a prikladá ,, platobné poukazy “ k dodávateľským faktúram.
 7. Vedie knihu došlých a odoslaných faktúr, uhrádza faktúry.
 8. Vedie poistenie majetku.
 9. Vedie úrazové poistenie žiakov a zamestnancov školy.
 10. Vedie evidenciu poistenia vecí žiakov.
 11. Vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty.
 12. Vedie inventarizáciu majetku.
 13. Vedie evidenciu a kontrolu pokladne.
 14. Na základe dispozícií riaditeľa uskutočňuje samostatné administratívne práce.
 15. Zúčtováva tvorbu a čerpanie sociálneho fondu.
 16. Overuje správnosť cestovných účtov a ostatných pokladničných dokladov, vypláca cestovné a vyúčtováva drobné nákupy za hotové.
 17. Denne zabezpečuje styk s bankou.
 18. Plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa školy.

 

Pracovná náplň kuriča

 1. Dbá, aby školské miestnosti boli včas a riadne vykúrené na teplotu, ktorá je stanovená príslušnými predpismi (min. 20° C) a to nielen v pracovných dňoch, ale v prípade potreby aj v dňoch pracovného pokoja, ak to nariadi riaditeľ školy. Ide hlavne o temperovanie budovy v prípade extrémnych nízkych teplôt. V tomto prípade je príslušný nárok na mzdové zvýhodnenie podľa ZP.
 2. Je povinný šetriť palivom a dodržiavať prevádzkové pokyny o zaobchádzaní s jednotlivými typmi vykurovacích zariadení (zaškolenie podľa vyhlášky č. 51/1978 Zb.).
 3. Vykonáva všetky práce spojené s kúrením, čistenie a bežnú údržbu vykurovacích zariadení, nastavovanie radiátorov.
 4. V prípade porušovania prevádzkového poriadku a následného poškodenia vykurovacieho zariadenia zodpovedá za spôsobenú škodu.
 5. Dôsledne dodržiava zásady BOZP, požiarnej ochrany a prevádzkové pokyny.
 6. Ak sa pracovník dopustí menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, je vedúci pracovník povinný mu to vytknúť ústne alebo ho písomne napomenúť a poučiť ho o nesprávnosti jeho konania. Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny postupovať podľa ZP.

 

Pracovná náplň upratovačky

 1. Udržiava v čistote školské miestnosti tak, aby sa zdravie žiakov a pracovníkov školy čo najviac chránilo.
 2. Vykonáva bežné a veľké upratovanie
 3. Pri svojej práci dôsledne dodržiava zásady BOZ a PO.
 4. Bežné upratovanie uskutočňuje nasledovne:

Po skončení vyučovania:

 • vlhkou dezinfikovanou handrou utrie kriedový prach z dosky na tabuli,
 • povysáva koberce v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú,
 • vynesie odpadky z košov v triedach, na chodbách a zo všetkých miestností,
 • utrie povrch a odkladací priestor lavíc,
 • zotrie prach z okenných parapetov v triedach, parapetov na chodbe a na WC,
 • umyje umývadlá,
 • utrie skrinky na topánky,
 • umyje sedadlá WC i samotné misy,
 • vlhkou dezinfikovanou handrou utrie kľučky, rukoväte a retiazky splachovačov, ako i splachovacie nádržky,
 • umyje a spláchne pisoáre na chlapčenskom WC,
 • navlhko zotrie dezinfikovanou handrou podlahu v triede, chodbu, schodište, WC, šatne, vestibul,
 • stará sa o kvetinovú výzdobu na chodbe a schodišti, ak treba kvety poleje alebo utrie prach z ich listov,
 • dvakrát týždenne umyjú odpadové koše,
 • v letnom období upratuje triedy pri otvorených oknách, v zimnom období po uprataní vyvetrá.
 1. Raz týždenne:
 • stiera prach v triedach zo všetkého nábytku, z radiátorov,
 • stiera prach v kabinetoch zo všetkého nábytku, z okenných rámov, z radiátorov,
 • umyje olejové nátery v triedach, dlaždice pri umývadlách v triedach a v kanceláriách, olejové nátery na WC, dvere všetkých miestností.
 1. Raz za 14 dní:
  • ometie steny učební a ostatných miestností.
 2. Veľké upratovanie:
  • vykonáva 3-krát ročne v čase letných, zimných a jarných prázdnin,
  • umyje (vydrhne) podlahy v učebniach, na chodbách, schodišti, WC, kabinetoch,
  • vyčistí toaletné zariadenia,
  • očistí všetky okná a okenné rámy všetkých miestností zvonka i z vnútra, v zimnom období iba zvnútra,
  • utrie prach z osvetľovacích telies.
 3. Pracovná náplň upratovačky sa určuje v ZŠ 1 200 m² na 1 pracovný deň pri plnom úväzku.
 4. Pracovnú dobu je povinný dodržiavať každý pracovník – 37,5 hod. týždenne bez prestávok v práci.
 5. Je povinná vykonávať svoju prácu svedomito, zodpovedne. Pri porušení pracovnej disciplíny riaditeľ školy postupuje podľa Zákonníka práce.
 6. Všetci pracovníci sú povinní pri svojej práci dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO. Vedenie školy kontroluje dodržiavanie používania osobných ochranných prostriedkov pri prácach, ktoré si to vyžadujú. V priebehu roka podľa potreby sú pridelené čistiace, dezinfekčné, ochranné a deratizačné prostriedky p. upratovačkám a do školskej jedálne.

 

Práva a povinnosti upratovačky

 1. Upratovačky majú v škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších platných predpisov a smerníc, dodržiava pokyny vyplývajúce zo smernice o  BOZP.
 2. Udržiavať pridelené upratovacie priestory v náležitej čistote a vzornom poriadku, preto robia okrem ďalších ustanovení bežné a veľké upratovanie im pridelených priestorov vrátane čistenia okien vždy v rámci bezpečnostných predpisov.
 3. Pracovné úlohy upratovačiek sú určené podľa prideleného rajónu.
 4. Pri práci sú povinné používať všetky pridelené osobné ochranné prostriedky.
 5. Po skončení upratovania skontrolujú či sú zatvorené okná, riadne uzavretý vodovod, uzamknú triedy a oddelenia ŠKD.
 6. Vykonávajú aj iné práce, najmä školnícke, ak je školník poverený inými úlohami alebo neprítomný v zariadení z dôvodu PN a OČR.
 7. V práci sa riadia pokynmi školníka, zástupkyne riaditeľa alebo riaditeľa školy.
 8. Zistené chyby a nedostatky denne oznamujú školníkovi alebo vedeniu školy.
 9. Zabezpečuje zásobovanie sociálnych priestorov príslušnými potrebami.

        

       PaedDr. Pavol Zátek

riaditeľ školy