Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Hlavná stránka
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
Adresa školyDolinský potok 1114/28, 02401 Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca školyMgr. Anita Tomaníčková
Telefón+421 41 4212556
Telefón-ekon.oddelenie+421 41 421 2111
E- mail ZŠskola@zssulkovknm.edu.sk
www stránka ZŠwww.zssulkovknm.edupage.org
ZriaďovateľMesto Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca zriaďovateľaIng. Ján Hartel
www stránka zriaďovateľawww.kysuckenovemesto.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľkaMgr. Anita Tomaníčková041/4212556skola@zssulkovknm.edu.sk
ZRŠMgr. Jarmila Falátová041/4212556skola@zssulkovknm.edu.sk
vedúca ŠJSilvia Veselá041/4213277veselasilvia1@gmail.com

Rada školy

V školskom roku 2016/2017 pracovala Rada školy v zložení:


 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Lenka Škoríková
pedagogickí zamestnanciMgr. Libuše Horvátová
ostatní zamestnanciMarta Žáková
zástupcovia rodičovIng. Ján Vojtek
 Ing. arch. Soňa Papučíková
 Mgr. Janka Pieronová
 Ing. Janka Tichá
zástupca zriaďovateľaIng. Rudolf Drexler
 Ing. Vavrín Randa
 Ivan Poláček
 Branislav Neslušan

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1.- 4. roč.Mgr. Slávka Malíkovápredmety 1.st., ŠKD, výchovné predmety 2.stupňa
PK SJLMgr. Mária ZátekováSJL, DEJ, ETV, OBN
PK MAT-FYZMgr. Lenka KoňušíkováMAT,FYZ, INF
PK CJMgr. Lenka PonechalováANJ,NEJ,RUJ
PK PR,CH a TchVMgr. Daniela PodolákováBIO, CHE, GEG, THD, SEE
Koordinátori ŽPIng. Gabriel Horos, Mgr. Mária Birošíková 
Koordinátor športovej činnostiMgr. Michal VlčekTSV
Koordinátor prevencieMgr. Erika Mrňáková 
Koordinátor EnvV Mgr. Daniela Podoláková, Mgr. Lenka Škoríková 
Rodičovská rada školyIng. Ján Vojtek 
Žiacky parlamentMgr. Mária Birošíková 
- predseda ŽPKatarína Račáková 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy:

k 31.08. 2017: 323

k 15.09. 2016: 323

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov334333314233343341323
z toho ŠVVP02134315423
z toho v ŠKD272017130000077

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 34/ počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet 33/13 počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 2/0 počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1404233343341323

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Školskú dochádzku ukončilo v 9. ročníku 41 žiakov a v 8. ročníku 1 žiačka, ktorá pokračuje bilingválnym štúdiom na Obchodnej akadémii v Čadci.


 Bilingválne štúdiumGym 4.ročSOŠ - 4.r.SOŠ - 3.r.InéSpolu
prihlásení111246042
prijatí111246042
úspešnosť100%100%100%100%  

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEIFVINFMATNBVNEJOBNPVCPDA
I.A     1   1,131    
I.B     1   1,111    
II.A     1   1,141    
II.B     1   1,191    
III.A1,69    1 1 1,51  11,44
III.B2    1 1,24 1,591  1,061,82
IV.A1,67    1 1,27 1,471  11,33
IV.B1,56    1,06 1,13 1,51  11,31
V.A2,241,671,48 1,811,1  1,432,051    
V.B2,141,671,95 1,91,05  1,382,11    
VI.A2,192,311,942,442,191,56  2,062,131 1,44  
VI.B2,351,712,182,292,061,88  2,062,241 1,53  
VII.A2,21,42,251,9521,11,9 1,452,351 1,8  
VII.B2,572,642,212,432,431,292,29 2,072,791 2,64  
VIII.A2,311,752,382,131,75 2,31 1,132,3811,331,6  
VIII.B2,121,822,242,652 2,59 1,292,1211,912,12  
IX.A2,051,92,352,61,85 2,2 1,952,5512,462,25  
IX.B1,241,812,051,711,43 2 1,482,2911,581,67  

TriedaPVORUJSJLSprSEETHDTSVTEVVLAVUMVYV
I.A1,13 1,21  1   1
I.B1 1,171  1   1
II.A1,09 1,361  1   1
II.B1,19 1,331  1   1
III.A  1,751   11,31 1
III.B  21   1,061,65 1,29
IV.A  1,61   11,4 1
IV.B  1,631   11,56 1
V.A  2,051 1,051   1
V.B  2,381,05 11   1
VI.A  2,131 11   1
VI.B  2,351 11   1,06
VII.A  2,3511,051,051   1
VII.B  31111   1,71
VIII.A 1,712,191111  1 
VIII.B 22,531111  1 
IX.A 1,712,511 1  1 
IX.B 22,1411 1  1,14 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A151500
I.B181800
II.A222200
II.B212100
III.A161600
III.B171700
IV.A151500
IV.B161600
V.A212100
V.B212100
VI.A161600
VI.B171700
VII.A202000
VII.B141401
VIII.A161600
VIII.B171700
IX.A202000
IX.B212100

Dochádzka žiakov

V oblasti záškoláctva škola nezaznamenala žiadny väčší priestupok. Spolupráca s rodičmi a so žiakmi z rizikovej skupiny je na dobrej úrovni, preto sa snažíme vo vymeškávaní dosiahnuť čo najmenší počet neospravedlnených hodín.


TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A15111974,60111974,6000,00
I.B18166492,44166492,4400,00
II.A22115952,68115952,6800,00
II.B21186888,95186888,9500,00
III.A16111869,88111869,8800,00
III.B17132678,00132678,0000,00
IV.A15112374,87112374,8700,00
IV.B16117673,50117673,5000,00
V.A21198994,71198994,7100,00
V.B21202096,19199895,14221,05
VI.A16126879,25126879,2500,00
VI.B17167898,71167898,7100,00
VII.A20188294,10188294,1000,00
VII.B14123888,43123888,4300,00
VIII.A161907119,191906119,1310,06
VIII.B171905112,061899111,7160,35
IX.A202571128,552565128,2560,30
IX.B213252154,863237154,14150,71

Výsledky externých meraní

Výsledky z celoslovenského testovania žiakov piateho a deviateho ročníka v školskom roku 2016/2017 dokazujú, že našim žiakom záleží na získavaní vedomostí a príprave na budúce povolanie a ich výsledky sú opäť nad celoslovenským priemerom.


TestovaniePočet žiakovÚspešnosť Národný priemerrozdiel úspešnosti školy oproti nár.priemeru
T9 - slovenský jazyk a liter.4173,5 %61,2 %12,3 %
T9 - matematika4167,0 %56,4 %10,6 %
     
T5 - slovenský jazyk a liter.3974,7 %63,1 %11,6 %
T5 - matematika3972,5 %62,3 %10,2 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22222222218
Inovovaný ŠVP22  22   8
ISCED 1  22     4
ISCED 2      2226

Nepovinné predmety

V školskom roku 2016/2017 sa nepovinné predmety nevyučovali.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2330
Bežných tried1629023
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1832323

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Na základe § 27 Zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:


Pracovný pomerPočet pedag. zamest.Počet nepedag. zamest.Počet odbor. zamest.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. zamest.Počet úväzkov odb.zamest.
TPP249121,648,040,64
DPP2501,913,20
Znížený úväzok7614,553,240,64
ZPS      
Na dohodu01000,260

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Zaradenie pedagogických zamestnancov podľa kariérového stupňa:

začínajúci: 0

samostatní: 10

s 1. atestáciou: 12

s 2. atestáciou: 4

spolu: 26

Zaradenie odborných zamestnancov podľa kariérového stupňa:

začínajúci: 0

samostatní: 1

s 1. atestáciou: 0

s 2. atestáciou: 0

spolu: 1


početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02626
vychovávateľov033
asistentov učiteľa03,53,5
spolu032,532,5

Predmety vyučované nekvalifikovane

V školskom roku 2016/2017 boli všetky vyučovacie predmety vyučované kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. V niektorých prípadoch skladba aprobačných predmetov pedagogických zamestnancov spôsobila vyučovanie niektorých predmetov neodborne:


TriedaPredmetPočet hodín týždenne
3.BANJ3
5.A, 5.BDEJ2
5.A, 5.BTHD2
6.A, 6.BDEJ4
6.A, 6.BFYZ4
7.A, 7.BDEJ4
7.BTHD1
7.A, 7.BHUV2
8.A, 8.BDEJ2
8.A, 8.BVUM2
8.A, 8.BRUJ2
8.BNEJ2
8.BFYZ2
9.A, 9.BDEJ4
9.A, 9.BRUJ2
9.AVUM1
9.BNEJ2
9.A, 9.BTHD2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov prináša rozmanité prístupy k výchove a vzdelávaniu žiakov, inovatívne metódy a formy práce, kvalitnejšiu tímovú prácu a vzájomné obohacovanie sa. Avšak v nemalej miere súvisí od finančnej situácie školy. Vedúci PK a MZ, koordinátori výchovnej činnosti a ostatní učitelia sa zúčastňovali metodických podujatí poriadaných metodickým oddelením školského úradu, CPPPaP v KNM či MPC Žilina:

- prednášky a semináre CPPPaP v KNM - 2 pedag.zamestnanci,

- prednáška Oxford University Press- 1 ped.zamestnanec,

- seminár Edulab Live - 2 ped.zamestnanci,

- seminár Moja prvá škola - 3 ped.zamestnanci,

- seminár ŠPÚ - 2 ped.zamestnanci,

- seminár Roadshow - Moderný učiteľ - 2 ped.zamestnanci,

- seminár Interaktívna škola - 5 ped.zamestnanci,

- seminár k digitálnej učebnici Kozmix- 3 ped.zamestnanci,

- seminár k športovej činnosti na školách - 1 ped.zamestnanec,

- seminár Finančná gramotnosť - 1 ped.zamestnanec,

- seminár MsÚ v ZA - 2 ped.zamestnanci,

- konferencia SAUS - 1 ped.zamestnanec,

- vlastné prednášky a semináre (práca s tabletom pre EŽK - 26 pedag.zamestnancov, elektronická triedna kniha - 5 pedag.zamestnanci, umelecký prednes na škole - 8 ped.zamestnancov)

Ďalšie vzdelávanie podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania je uvedené v tabuľke:


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 2
2.kvalifikačná skúška 1
funkčné inovačné štúdium 1
doplňujúce pedagogické 1
aktualizačné vzdelávanie2 
rozširujúce1 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet zúčastn. žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hviezdoslavov Kubín43821 
Šaliansky Maťko72   
SJ OL2521  
DEJ OL862  
Matem.olympiáda41241  
Pytagoriáda15327   
Klokan95    
MAKS11    
Expert13    
Všedkovedko30    
Gvoboj4 4  
Sudoku42    
Bibl.O33   
Mladý záhradkár5   5
Futbal12020   
Malý futbal20    
Florbal1201810  
Stolný tenis1544 
Hádzaná20121212
Atletika25256 
Vesmir očami detí19    
Deti a architektúra20 1  
CO ochranárik 112254   
Strelecká súťaž4    
iBobor121 121  
Fyzikálna olympiáda64   
Geografická olympiáda73   
Chemická olympiáda22   
Bádatelia, ktorí zmenili svet105    
Angličtina vo veršoch173   
Kvety našich záhrad30  5 
Včela očami detí5910   
Maľujeme s primalexom31  3 
      
Spolu zúčastnených:1246177164215

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Našej škole sa aj naďalej darí prispievať k zviditeľňovaniu školy najmä:

- multimediálnou prezentáciou - zverejňovaním oznamov prostredníctvom internetovej stránky školy, facebooku, káblovej televízie Antech, v regionálnych novinách (Kysucké noviny, Zvesti, My Kysuce, Nový čas), v školskom časopise in-Suľkováčik, (prípadne detské časopisy),

- agitáciou a propagáciou - centrálne nástenky v interiéri školy, veľkoplošné plagáty v areáli školy, výstavky prác žiakov a informácie na verejnosti, finančné zbierky (Zväz žien v KNM, Kaštieľ Radoľa, MsKŠS v KNM, Klub 75), Deň otvorených dverí,

- kultúrnymi a športovými podujatiami poriadané školou alebo v spolupráci s rodičovskou radou, CVČ a MsKŠS v KNM, Mestskou knižnicou, SOŠ - strojníckou v KNM, MŠ Litovelská, Komenského ul., 9.mája a partnerskou školou v poľskom Gogoline,

- realizáciou starých a tvorbou nových projektov,

- mimoškolskými aktivitami - Jarný tábor, Letná škola predškoláka, Imatrikulácie pvákov, Čarovná noc, Mikuláš, Návšteva detí z MŠ, Deň vody, Deň zeme, Deň detí, Deň matiek, Deň otcov, Fašiangový karneval, Valentínska pošta, Týždeň zdravej výživy, Turistika s rodičmi, Rozlúčka s deviatakmi, Starí rodičia a vnuci, Vianočné a veľkonočné tvorivé dielne, Posedenie pri stromčeku, Lyžiarsky výcvik (Veľká Rača), Plavecký výcvik, Škola v prírode (v Bojniciach), športové turnaje, Krok za krokom (s lesníkom), návšteva Diagnostického centra v Lietavskej Lúčke,

- bohatou účasťou na mestských, okresných, regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, olympiád a ďalšími podujatiami regionálneho i celonárodného charakteru (viď prehľad výsledkov súťaží a olympiád),

- aktivitami v spolupráci s rodičovskou radou - Otvorená telocvičňa, Deň matiek, Starí rodičia a vnuci, turistické vychádzky, výlety a pod.,

- poskytovaním školských priestorov (najmä telocvične a ihrísk) pre rodičov, žiakov, bývalých žiakov a ostatnú verejnosť,

- exkurziami a školskými výletmi - realizované podľa celoročného plánu práce školy a ďalšou mimoškolskou výchovnou činnosťou pedagogických zamestnancov školy.

V rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti sa naša škola na jar pokúsila o zápis do Knihy slovenských rekordov vytvorením leporela Suľkovské rozprávky a poviedky. Ilustrované leporelo dosiahlo dĺžku 80,40 m a škola získala Certifikát slovenského (ustanovujúceho) rekordu "Najväčšie autorské leporelo".

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Škola naďalej plní úlohy vyplývajúce z projektov:

A) Dlhodobé:

- Otvorená škola

- Škola podporujúca zdravie

- Žiacky parlament

- Nenič svoje múdre telo

- Zober loptu, nie drogy

- Správaj sa normálne

- Kultúrne poukazy

- Škola spolupracujúca s UNICEF

- Integrované kariérne poradenstvo

- Ovocie v školách

- Školské mlieko

- Zdravá výživa

- Záhrada, ktorá učí

B) Krátkodobé:

- Komparo

- Maratón v čítaní (v spolupráci s MŠVVaŠ SR)

- Záložka spája školy

- Detský čin roka 2016 (pod záštitou MŠVVaŠ SR)

- Deň narcisov

- Modrý gombík

C) Projekty iné:

- Krok za krokom - environmentálny projekt

- Medzinárodná spolupráca s Publicznou szkolou podstawowou v Gogolíne (PL)

- Letná škola predškoláka

- Európsky deň jazykov (nový štýl vyučovania anglického jazyka v 15 hodinovom bloku amerického lektora Raya Sikorskeho)

D) Zbierky:

- Biela pastelka

- Deň narcisov

- Modrý gombík

- Snehová vločka (na podporu detí na ukrajine)

V rámci medziškolských projektov môžeme kladne hodnotiť spoluprácu nášho ŠKD s partnerskými klubmi z Nesluše, H.Vadičova, Radole, Snežnice, Poviny. Tento rok sa u nás uskutočnil piaty ročník Atletického trojboja školských klubov.

Škola aj v tomto školskom roku pokračovala v realizácii projektu Vytvorenie nového školského programu využívajúceho nové formy výučby, v rámci ktorého došlo ku skvalitneniu ŠkVP a výchovno-vzdelávacieho procesu. Práca v jednotlivých projektoch tak nie je formálna a škola v nich naďalej dosahuje vysoký stupeň kvality.

Pokračujeme v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov v KNM realizovaním projektu Záhrada, ktorá učí, ktorý aj naďalej rozširuje vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti pestovania a ochrany ovocných stromov a zeleniny.

V rámci medzškolských projektov môžeme kladne hodnotiť spoluprácu nášho ŠKD s partnerskými školskými klubmi realizáciou siedmeho ročníka obľúbeného Atletického trojboja školských klubov.

Ďalšie projekty na ktorých škola participuje:

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov v školskom prostredí

- Národný projekt Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva (interaktívna tabuľa s dataprojektorom a 20 tabletov)

- Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách, 2. modul vzdelávania EnglishOne

- projekt Neziskovej organizácie EDULAB s názvom "Moja prvá škola", ktorej poslaním je podpora zavádzania inovácií v oblasti vzdelávania s využitím digitálnych vzdelávacích materiálov a bezplatného internetového portálu Kozmix.sk.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V dňoch od 23.01. 2007 do 30.01. 2007 bola vykonaná v našej škole komplexná inšpekcia zameraná na kontrolu stavu a hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole.

Jej závery sú:

Medzi silné stránky školy patrí školská atmosféra, ktorá je priateľská, akceptujúca, podnetná, kooperatívna, využívanie inovačných metód vo VVP, veľmi dobrá je ponuka a zapojenie žiakov v záujmovej čšinnosti a informačný systém. Zlepšiť treba činnosť metodických orgánov a prácu so zisteniami z vnútroškolskej kontroly smerom k pedagogickému zboru.

V ukazovateľoch týkajúcich sa priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania a riadenia školy sú dosiahnuté výsledky v hornom pásme dobrej úrovne. V ukazovateľoch týkajúcich sa podmienok výchovy a vzdelávania sú dosiahnuté výsledky na dobrej úrovni. Celkové výsledky školy sú v hornom pásme dobrej úrovne a sú výrazne lepšie ako výsledky z komplexných inšpekcii v ZŠ v šk. roku 2005/2006 v Slovenskej republike a v Školskom inšpekčnom centre Žilina.

Školská inšpekcia hodnotí na:

veľmi dobrej úrovni:

- preventívne a multidisciplinárne aktivity

- významné aktivity školy

- informačný systém školy

- koncepčnosť a plánovanie riadenia školy

- priestorové a psychohygienické podmienky

na dobrej úrovni:

- celkové hodnotenie vyučovania

- podmienky výchovy a vzdelávania

- odborné a pedagogické riadenie

- kontrolný systém

- materiálno-technické podmienky

- dodržiavanie všeobecných záväzných a školských predpisov

- riadenie školy

priemernej úrovni:

- personálne podmienky

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

1. Priestory školy - 21 učební, z toho 4 odborné (drevodielňa, chemicko-fyzikálna učebňa, počítačová učebňa s datavideoprojektorom, žiacka kuchynka), trieda s tabletmi, trieda s počítačmi, telocvičňa, trávnaté ihrisko, viacúčelové ihrisko s umelou trávou (basketbal, volejbal, futbal a tenis), plážové ihrisko na volejbal, stolnotenisový stôl, školský ovocný sad.

Materiálno-technické podmienky školy sme vylepšili kompletnou výmenou podlách v dvoch triedach, vymaľovaním ďalších troch tried, zakúpením 20 šatňových lavíc. V troch triedach sa dokúpil nábytok na mieru, päť tried sa môže pochváliť novými tabuľami. Škola zakúpila ďalšie 2 interaktívne tabule a 5 notebookov. Do piatich tried sa zakúpili nové školské lavice, stoličky, katedry. Staré a slabé osvetlenie do priestorov k telocvični sme vymenili za pohybový senzor. Vstup do školy je zabezpečený videovrátnikom. Vstupné staré drevené dvere na prízemí sme vymenili za nové, plastové s bezpečnostným sklom.

2. Zabezpečenie školy učebnými pomôckami je naďalej problematické. Škola je zväčša odkázaná len na príspevky rodičovskej rady a sponzorov, pretože do nových projektov financovaných EÚ sa zapájať nemôžeme, nakoľko sme boli úspešní v minulých projektoch ESF. Napriek tomu sa škole podarilo zakúpiť 6 ks veľkých nástenných obrazových máp, ktoré zdobia priestory školy a slúžia ako obrázkový a výučbový materiál najmä na hodiny dejepisu, matematiky, biológie, slovenského jazyka. Škola naďalej pozorne sleduje rôzne výzvy do projektov, aby sa zabezpečenie školy novými učebnými pomôckami mohlo úspešne realizovať vo väčšej miere.

3. Škola, tak ako aj ostatné školy v SR, trpí nedostatkom financií na zakúpenie potrebných učebných pomôcok. Preto musíme všetky aktivity realizovať len v spolupráci so zriaďovateľom formou grantov a dotácií. Významnú pomoc očakávame od rodičovského združenia a sponzorov. V spolupráci so zriaďovateľom sa nám podarilo odstrániť havarijný stav v jednej triede na 1.stupni, kde došlo k padnutiu stropnej omietky a taktiež opraviť strechu nad náraďovňou a chodbou do telocvične, pretože počas daždivých dní do týchto priestorov zatekalo.

4. Pripravované plány:

- vysporiadať pozemky,

- oplotiť športový areál,

- v spolupráci so zriaďovateľom vybudovať odbornú učebňu,

- vymeniť podlahy v ďalších dvoch triedach a na chodbách,

- zmodernizovať učebné pomôcky jednotlivých kabinetov,

- opraviť strechu nad šatňami,

- vybudovať prístrešok pri bočnom vchode do hlavnej budovy,

- zrekonštruovať popraskanú stropnú omietku pri vstupe do budovy ŠKD,

- vymeniť popraskané rýne,

- zrekonštruovať hygienické zariadenia v hlavnej budove,

- vymaľovať odpadové rúry v hygienických zariadeniach v oboch budovách,

- zatepliť ostatné časti školských budov,

- omaľovať telocvičňu a náraďovňu,

- vymeniť oplotenie multifunkčného ihriska,

- vymeniť starý školský nábytok a osvetlenie v triedach,

- vymeniť staré tabule v triedach za modernejšie,

- zakúpiť označenie tried a kabinetov s číslami miestností,

- zakúpiť konvektomat do ŠJ.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné prostriedky, s ktorými škola mohla disponovať v roku 2016, môžeme rozdeliť do týchto kategórií:

1. Dotácie zo ŠR: 605.501,60 €

Prenesené kompetencie: 538.041,00 €

Dohodovacie konanie (6% navýšenie): 7.351,00 €

Dávky v HN /strava, školské pomôcky/: 1.581,40 €

Asistent učiteľa: 30.422,00 €

Špeciálny pedagóg a informatik: 14.677,00 €

Žiaci zo SZP: 799,00 €

Príspevok na učebnice: 1.803,00 €

Odchodné: 2.310,00 €

Lyžiarsky kurz: 4.032,20 €

Škola v prírode: 3.600,00 €

Vybavenie telocvične: 885,00 €

2. Finančné príspevky od zriaďovateľa: 84.131,17 €

Originálne kompetencie: 77.946,00 €

Rezerva OK (opravy): 3.151,17 €

6% navýšenie miezd: 827,00 €

Odmeny: 2.207,00 €

3. Vlastné príjmy ZŠ: 25.430,69 €

Príjmy ZŠ (nájom): 3.063,25 €

Poplatky ŠKD: 8.005,62 €

Réžia zo stravy: 13.900,40 €

Dary (školské ovocie): 461,42 €

Výška finančných prostriedkov pre školu celkom: 715.063,46 €

Nízky normatív na žiaka nedovoľuje škole realizovať rozvojové programy, ktoré by posilnili jej hmotné zabezpečenie a v plnej miere ani motivačný program pracovníkov školy. Všetky investičné projekty, ktoré by sa mohli realizovať cez finančné fondy EÚ, sú pre školu nerealizovateľné, pretože škola nemá vysporiadané pozemky.

a) Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (tzv. normatív na žiaka) sú nízke a neodrážajú potreby súčasného moderného školstva. Finančné zabezpečenie pre ŠKD a ŠJ (tzv. originálne kompetencie) sú takisto nízke a nedovoľujú čo i len základné materiálne vybavenie.

V rámci dohodovacieho konania nám zriaďovateľ pridelil 14.677 eur, ktoré boli použité na mzdy, hlavne na odborných zamestnancov - informatika a špeciálneho pedagóga. Ďalšie dohodovacie konanie bolo vo výške 7.351 eur a týkalo sa 6% navýšenia miezd pedagogických zamestnancov.

Zriaďovateľ poskytol škole ďalšie finančné prostriedky z rezervy mesta v celkovej výške 3.151,17 eur, určené na: opravy/rekonštrukciu strechy vo výške 1.389,51 eur a oprava stropnej omietky vo výške 1.761,66 eur.

V tomto školskom roku nám OÚ v Žiline odbor školstva pridelil 3,5 úväzku asistenta, čím sa nám skvalitnila pomoc začleneným žiakom, no vo finančnej oblasti zároveň zvyšuje náklady školy, pretože asistenti nie sú vyfinancovaní v plnej miere.

b) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinosť (na energie, vodné - stočné, opravu spotrebičov a školné ŠKD - na energie)

Príjem príspevku od rodičov na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD bol v sume 8.005,62 eur a použili sa na úhradu energií a materiálno-technického vybavenia.

Ďalšia zložka príjmu určená na čiastočnú úhradu nákladov v tomto roku tvoril aj príjem réžie od stravníkov školskej jedálne vo výške 13.900,40 eur.

c) Vzdelávacie poukazy boli realizované v spolupráci s CVČ v Kysuckom Novom Meste.

d) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb boli na základe rozpočtu rodičovského združenia použité na výchovno-vzdelávaciu a mimoškolskú činnosť žiakov:

- nákup učebných pomôcok, učebníc a metodického materiálu (aj pre žiakov so švvp), zabezpečenie súťaží, plaveckého výcviku, školské výlety 9.ročníkov, príspevok pre žiakov v hmotnej núdzi, zabezpečenie činnosti žiackeho parlamentu, odmeny pre žiakov reprezentujúcich školu, zabezpečenie akcie Noc s Andersenom, Imatrikulácie prvákov, Zápis detí do 1.ročníka, Tvorivé dielne, Deň európskych jazykov, Karneval, MDD, Letná škola preškoláka, nákup náradia do dielní, nákup magnetickej tabule a kníh do školskej knižnice, príspevok do ŠKD).

Rozpočet RZ pre školský rok 2016/2017 bol vo výške 3.379,69 eur ( z toho rezerva 479,69 €).

e) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov boli použité na bežné výdavky, hlavne v kapitole energie.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavné ciele školy v roku 2016/2017:

1. V 3.- 4. ročníku realizovať ŠkVP ISCED I a v 7.- 9. ročníku realizovať ISCED II.

V 1.,2. a 5.,6. ročníku realizovať Inovovaný školský vzdelávací program, v ŠKD Výchovný program Suľkováčik.

2. Zvýšiť kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti IKT za účelom využívania nových foriem výučby.

3. Začleniť do výchovno-vzdelávacieho procesu základné princípy rozvojového projektu Škola podporujúca zdravie.

4. Vo všetkých vzdelávacích oblastiach školy intenzívne rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

1. V 3.- 4. ročníku realizovať ŠkVP ISCED I a v 7.- 9. ročníku realizovať ISCED II, v 1.,2. a 5.,6. ročníku realizovať inovovaný školský vzdelávací program.

ŠkVP rešpektoval programové vyhlásenie vlády, z ktorého vyplýva posilnenie matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov, pracovného vyučovania spolu s výtvarnou a hudobnou výchovou. Druhý cudzí jazyk sa vymedzil ako voliteľný a začína sa vyučovať v 8. ročníku s dotáciou 2 hodiny týždenne.

Pomoc žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, slaboprospievajúcim žiakom, žiakom so ŠVVP sa realizovala individuálnou integráciou, individuálnym prístupom k žiakom, formou individuálneho doučovania, spoluprácou s rodičmi, so špeciálnym pedagógom, CPPPaP v KNM a špeciálnymi poradenskými centrami v SR.

Osmim žiakom boli pridelené štyri asistentky s úväzkom 3,5. Celkovo sme mali 25 žiakov so ŠVVP. Všetci boli hodnotení ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčaní MP č. 22/2008 a bolo im schválené individuálne integrované vzdelávanie.

V budúcom školskom roku je predpokladaná individuálna integrácia pre minimálne 25-tich žiakov (z toho 13-tim žiakom bolo požiadané o asistenta). Počet žiakov so ŠVVP každoročne rastie. Tento trend môžeme sledovať v rámci celého Slovenska.

2. Vzdelávania z IKT (program ALF), ktoré sme absolvovali v rôznych formách a množstve, neslúžili len k získaniu kreditov, ale hlavne k zvýšeniu našich kompetencií v oblasti IKT a následne ku kvalitnejšiemu vyučovaciemu procesu.

Sponzorsky bolo škole dodaných 27 ks tabletov pre učiteľov, ktorých uplatnenie našli pedagógovia najmä pri zadávaní domácich úloh či poznámok pre žiakov, zlepšila sa komunikácia medzi učiteľom a rodičom.

3. Škola naďalej plní úlohy vyplývajúce z projektu Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, Žiacky parlament, Škola spolupracujúca s UNICEF.

Ciele školy vychovávať a vzdelávať deti v zdravom a humánnom prostredí sa priebežne plnia a stávajú sa základnou súčasťou jednotlivých projektov a výchovno-vzdelávacieho procesu.

Družobná spolupráca so základnou školou v poľskom Gogolíne pokračovala prehliadkou našich žiakov poľskej školy a spoločným výletom do Jura Parku.

Koordinátori výchovnej činnosti a jednotliví vedúci metodických orgánov dbali o začlenenie environmentálnej výchovy do ŠkVP ako aj do mimoškolskej činnosti.

Počas tvorivých dielní žiaci pod taktovkou zručných pedagógov sa učili pripravovať zdravé pokrmy pre spolužiakov (jablkové štrudle, hokaido polievka, gaštanový zákosok, pečené jabĺčka...)

V týždni zdravej výživy (projekt Zdravý chrbátik) mali žiaci možnosť roztancovať svoje telá počas prestávok na rezskú hudbu pod vedením žiackeho parlamentu. Pri príležitosti Dňa behu si každý žiak mohol zabehať malý okruh okolo školy. Žiakom boli poskytnuté odborné lekcie o tom, ako správne sedieť, cvičiť, dýchať.

Žiaci navštevujúci ŠKD majú pevne vymedzený čas každý deň v týždni na pohybové aktivity v telocvični.

Zavedením mliečneho a ovocného programu pre všetkých žiakov školy podporujeme ich zdravý vývin.

4. Čitateľskú gramotnosť rozvíjame vo všetkých predmetoch, kde žiaci pracujú s textom. Pedagógovia plnili Plán aktivít na zameranie rozvoja čitateľskej gramotnosti počas celého roka, využívali školskú knižnicu, zúčastňovali sa exkurzií v knižniciach, bola zrealizovaná beseda s pani spisovateľkou.

Celá škola sa zapojila do pokusu o slovenský rekord v Suľkovskom leporele, v ktorom žiaci vytvárali svoje vlastné poviedky. V niektorých triedach boli zriadené čitateľské kútiky na podporu čítania. Počas hodiny hlasného čítania prišli našim prváčikom čítať krátke úryvky žiaci deviateho ročníka.

Všetky ciele a z nich vyplývajúce úlohy boli splnené vďaka zodpovednej a systematickej práci vedenia školy, vedúcich PK, MZ, koordinátorov výchovnej činnosti a ostatných pedagogických zamestnancov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Súčasný stav školy vyjadruje základná SWOT analýza, ktorá zachytáva silné a slabé stránky, príležitosti a riziká školy.

Silné stránky:

- dobrá úroveň riadenia, koncepcie a plánovania školy,

- výchovno-vzdelávací proces a jeho odborná úroveň,

- zapojenosť školy do vzdelávacích projektov,

- zabezpečenie plaveckého, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode,

- aprobačná skladba pedagogického zboru,

- školská atmosféra (úroveň vzťahov učiteľ - žiak, žiak - žiak a učiteľ - učiteľ)

- individuálna práca so žiakmi vyžadujúcimi špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (vrátane nadaných žiakov),

- pestrá činnosť žiackeho parlamentu,

- starostlivosť o žiakov v ŠKD už od 6.00 h,

- výsledky žiakov v testovaní T5 a T9 nad národným priemerom,

- uplatnenie žiakov na stredných školách,

- ochota prijímať nové myšlienky a inovačné metódy vo VVP,

- zapojenie žiakov v záujmovej činnosti v spolupráci so žiackym parlamentom, rodičmi a inými výchovnými inštitúciami,

- informačný systém,

- pestrá ponuka exkurzií,

- organizovanie mimoškolských akcií pre žiakov i rodičov,

- organizovanie otvorených hodín pre škôlkárov, rodičov,

- športový areál školy - futbalové a viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, plážové ihrisko,

- výstavba a rekonštrukcia sociálnych zariadení pri šatniach pred telocvičňou,

- modernizácia školskej jedálne a kuchyne,

- modernizácia tried (výmena podláh v triedach, starého nábytku, tabulí...),

- modernizácia spoločných priestorov (výmena osvetlenia, vstupných dverí, šatňových lavíc, zabezpečenie školy videovrátnikom...),

- medializácia školy (v region. tlači, web. stránke, facebooku, káblovej televízii Antechnet, šk. časopisu Suľkováčik),

- areál školy a estetický vzhľad interiéru.

Slabé stránky:

- vzdialenosť školy od centra mesta a sídlisk,

- finančná náročnosť rekonštrukcie školských budov,

- vybavenosť učební školským nábytkom,

- demografický pokles populácie.

Príležitosti:

- kultúra školy,

- postavenie školy v meste a regióne,

- atraktívna ponuka pre školy z okolitých obcí,

- priaznivý populačný vývoj,

- zlepšenie dopadov školskej reformy na školu,

- nový systém odmeňovania pedagogických zamestnancov,

- nový školský vzdelávací program,

- zníženie limitu žiakov v triede,

- postavenie učiteľa v spoločnosti,

- zvýšenie záujmu rodičov o výchovu a vzdelanie,

- zvýšenie významu hodnoty vzdelania.

Riziká:

- nepriaznivé dopady ekonomickej kauzy,

- nedostatok finančných prostriedkov na prevádzkové náklady,

- nedostatočné finančné a spoločenské ohodnotenie učiteľa,

- zvyšujúca sa byrokracia,

- nepriaznivý populačný vývoj,

- odchod žiakov do športových tried iných škôl, alebo z 8. ročníka na bilingválne štúdiá,

- nepriaznivé rozhodnutia MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V oblasti profesijnej orientácie a prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ spolupracovala škola so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši.

Škola sa riadila harmonogramom spracovania jednotlivých úloh. Pravidelne monitorovala záujem žiakov o SŠ a výsledky odosielala do ŠVS v LM a spracovala podklady na celoštátne testovanie žiakov 9. ročníka.

V rámci skvalitnenia kariérneho poradenstva škola rozširovala informovanosť o výbere študijných a učebných odborov, plánoch regionálneho rozvoja a možnostiach uplatnenia sa v povolaniach. Formy práce boli nasledovné:

- informačné tabule, bulletiny, CD SŠ, ktoré poskytli žiakom, indiv. konzultácie so žiakmi, triednické hodiny v 8. a 9. roč., účasť žiakov 8. a 9. roč. na dňoch otvorených dverí, beseda žiakov s pracovníkmi SŠ, exkurzie - účasť na tvorivých dielňach v SOŠ a SPŠ, rodičovské združenia v 9. ročníku.

Priblížili sme sieť stredných škôl na elektronických adresách, každý rodič dostal rozpis na stredné školy za Žilinský kraj, v spolupráci so SŠ, s CPPPaP a s úradom práce sa žiaci a ich rodičia zúčastnili na prezentácii stredných škôl, kde získavali informácie o štúdiu na SŠ a jednotlivých profesiách.

V rámci projektu Integrované kariérne poradenstvo v spolupráci s CPPP v KNM sa žiaci 8. roč. zúčastnili na testovaní zameranom na predpoklady štúdia na strednej škole.

Povinnú školskú dochádzku na ZŠ skončilo v 9. ročníku 41 žiakov, v 8. ročníku 1 žiačka, ktorá pokračovala na Bilingválnom štúdiu na Obchodnej akadémii v Čadci.

Umiestnenie žiakov končiacich 9. ročník v šk.roku 2016/2017:

Gymnázium KNM: 11 žiakov

SŠ rôzneho zamerania: 31 žiakov

- SPŠ pri SŠ, KNM: 7 žiakov

- Obchodná akadémia, Pov.Bystrica: 1 žiak

- Obchodná akadémia, Čadca: 1 žiak

- Obchodná akadémia, Žilina: 1 žiak

- Hotelová akadémia, Žilina: 3 žiaci

- PaSA Čadca: 2 žiaci,

- Stredná zdravotnícka škola, Žilina: 2 žiaci

- Dopravná akadémia Žilina: 2 žiaci

- SOŠ strojnícka, KNM: 6 žiakov

- SOŠ podnikania Žilina: 1 žiak

- SOŠ obchodu a služieb, Čadca: 1 žiak

- SOŠ poľ.a sl. na vidieku, Žilina: 1 žiak

- Súkromná stredná umelecká škola, Žilina: 1 žiak

- Súkromná SOŠ Via Humana, Skalica: 1 žiak

- Spojená škola internátna - OU, Žilina: 1 žiak

Počet žiakov prijatých bez prijímacích pohovorov: 6 žiakov

Výchovná poradkyňa priebežne podávala metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom individuálne, na pedagogických radách a pracovných poradách. Spolupracovala s triednymi učiteľmi pri spracovaní podkladov pre ŠVS v L. Mikuláši, pri vypracovaní prihlášok, pri spracovaní a vyhodnotení depistážneho dotazníka všetkých žiakov školy, pri spracovaní podkladov pre IKP, pri pohovoroch s problémovými žiakmi a ich rodičmi. Na základe propagačného materiálu získaného zo stredných škôl sme realizovali propagačnú činnosť v triedach a na nástenkách školy. Výchovná poradkyňa sa pravidelne zúčastňovala na pracovných poradách poriadaných CPPPaP v KNM, spolupracovala pri spracovaní zoznamu žiakov a vyplňovaní rôznych prehľadov a tabuliek.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Základnou úlohou školy je vytvárať optimálne podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia nielen pre žiakov ale aj pre všetkých zamestnancov. Pravidelne sa vykonávajú všetky kontroly, revízie a školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Na začiatku roka i v priebehu dochádza k sústavnému poučovaniu žiakov, aby počas výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehajúceho rôznymi formami nedochádzalo k porušeniu bezpečnosti a ochrany zdravia. V odborných učebniach i v školských prevádzkach ako kotolňa a kuchyňa sú na viditeľných miestach umiestnené pravidlá bezpečného správania, prevádzkové poriadky a pokyny na riešenie nebezpečných situácií. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na škole máme zakotvené aj v pracovnom poriadku školy i v prevádzkovom poriadku školy a ŠKD.

Napriek vynaloženému úsiliu sa nám v spolupráci so zriaďovateľom nedarí odstraňovať zistené nedostatky. Nakoľko však ide o finančne náročné opravy či rekonštrukcie (škola je typická pavilónová stavba spred štyridsiatich rokov s rovnými strechami, presklenenými plochami, nekvalitným potrubím, zastarými elektrickými rozvodmi, opotrebovanými podlahami), škole by pomohla vyššia finančná investícia úspešného projektu. Nevysporiadanie pozemkov však škole bráni zapojiť sa do rôznych europrojektov zameraných na obnovu interiéru či zateplenie ostatných školských budov (hlavne ŠKD a telocvične).

Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií uskutočňujeme v súlade s projektom BOZP na školách a v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pred sociálno - patologickými javmi na škole vychádzajú z vyhlášky 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky 224/2011 Z.z. o základnej škole.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Mimoškolská činnosť, ktorá patrí medzi naše silné stránky sa realizovala v spolupráci riaditeľstva školy, koordinátorov VVČ, žiackeho parlamentu, triednych učiteľov, ŠKD a s vonkajšími partnermi školy ako rodičovská rada, CVČ KNM, MsKŠS KNM, Mestská knižnica, Domov dôchodcov, Kaštieľ Radoľa a spolkom záhradkárov. So súhlasom rodičov a riaditeľstva školy prebiehali niektoré aktivity aj počas víkendov, prípadne školských prázdnin, napr. Letná škola predškoláka, Jarný tábor Suľkováčik, turistické vychádzky, príprava žiakov na súťaže a pod.

V tomto školskom roku sa na našej škole realizovali krúžky:


Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Florbal 1.- 4.15Mgr. Michal Vlček
Angličtina hravo11Mgr. Lenka Ponechalová
Redakčný15Mgr. Katarína Halúsková
Športovo-turistický I13Mgr. Mária Birošíková
Športovo-turistický II14Mgr. Lenka Ponechalová
Florbal 5. - 9.16Mgr. Michal Vlček
Judo15Ing. Stanislav Kuchár
Vrabček15Mgr. Mária Birošíková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Na spolupráci s rodičmi žiakov sa podieľajú všetci pedagogickí pracovníci. Hlavnou úlohou v tejto oblasti bolo rešpektovanie práv, ale i oprávnených požiadaviek rodičov na činnosť školy a výchovno-vzdelávaciu prácu. Formy spolupráce:

- individuálne konzultácie vedenia školy, triednych učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov s rodičmi,

- spolupráca výchovnej poradkyne a špeciálnej pedagogičky s rodičmi problémových žiakov,

- rodičia podporovali svoje deti účasťou na podujatiach ako Deň matiek, Imatrikulácia prvákov, Starí rodičia a vnuci, Atletický trojboj, tvorivé dielne, Fašiangový karneval, vychádzka do prírody s lesníkom spojená s besedou, účasť v súťažiach,Týždeň otvorených dverí, Vianočné trhy, Vianočný punč, Rozlúčka s deviatakmi.

- sponzorsky zabezpečili niektoré akcie kúpou pizze, koláčov, zákuskov, mäsa na guľáš a pod.

Rodičovská rada na čele s predsedom Ing. Jánom Vojtekom naďalej hľadala rôzne metódy a formy spolupráce, ktoré by skvalitnili výchovno-vzdelávací proces i mimoškolskú činnosť.

P. Vojtekovi ďakujeme za pomoc pri vysadení 1000 ks nových jedincov Borovice limbovej.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Rada školy na čele s Mgr. Lenkou Škoríkovou ostáva aj naďalej konštruktívnym partnerom riaditeľstva školy.

Spolupráca so zriaďovateľom školy Mestom Kysucké Nové Mesto sa realizuje v oblasti administratívno-organizačných opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riadenie právnej subjektivity školy. Mestské zastupiteľstvo, primátor mesta, pracovníci MsÚ sú naďalej výraznými pomocníkmi riaditeľstva školy a jeho poradných orgánov (najmä RR) pri zabezpečovaní materiálno-technických prostriedkov školy, údržbe školského areálu a budovy školy. Riaditeľstvo školy vyjadruje úprimné poďakovanie Mgr. Ladislavovi Vendrinskému za príkladnú a nezištnú metodickú a odbornú pomoc pri riadení a organizácii školy.

Naďalej sa uskutočňuje spolupráca s MsKŠS v KNM, a to hlavne v oblasti: návšteva divadelných a kultúrnych podujatí, poskytnutie ozvučovacej techniky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť so žiakmi, zapožičanie kovového lešenia do telocvične, záujmová činnosť pre našich žiakov a pedagógov, starostlivosť o trávnaté ihrisko.

Na veľmi dobrej úrovni pokračuje spolupráca s údržbou mesta (odhŕňanie snehu, kosenie trávnatej plochy, vývoz konárov a kameňov a pod.)

Súčasťou našej výchovno-vzdelávacej činnosti sú aj besedy a výstavy v priestoroch Mestskej knižnice v KNM, Klube 75 a v Kaštieli Radoľa. V spolupráci so Zväzom žien v KNM sa uskutočnila finančná zbierka pri príležitosti Dňa narcisov.

V tomto roku sme nadviazali spoluprácu s Úniou slabozrakých a nevidiacich, pomocou ktorej sme uskutočnili pre celú školu v priestoroch telocvične zaujímavý výchovný program za prítomnosti psovoda.

Žiacky parlament navštívil Domov sociálnych služieb v KNM pri príležitosti mesiaca Úcty k starším.

Záver

Možno konštatovať, že uplynulý školský rok 2016/2017 bol pre školu úspešný, bohatý a pestrý na rôzne akcie a podujatia. Vedenie školy preto touto formou vyjadruje všetkým pedagogickým zamestnancom školy poďakovanie za kvalitne odvedenú prácu počas celého školského roka. Prácu všetkých hodnotíme pozitívne. Poďakovanie tiež patrí rodičom a priateľom školy za nezištnú podporu a pomoc a tiež žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu na súťažiach, olympiádach a rozličných spoločenských akciách.

Vypracovala: Mgr. Anita Tomaníčková

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.8. 2017

V Kysuckom Novom Meste, dňa 25. 9. 2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri ZŠ Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

Správa je spracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2016 Z.z. zo dňa 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Pri vypracovaní správy sa riaditeľ pridržiaval Metodického usmernenia č.10/2006 - R z 25. mája 2006 k zmienenej vyhláške. Správa obsahuje všetky náležitosti a hovorí o najdôležitejších oblastiach života školy v školskom roku 2016/17.

Odporúčam správu v uvedenej forme a obsahu predložiť zriaďovateľovi a zverejniť na internetovej stránke školy a na nástenke školy.

Predsedníčka rady školy Mgr. Lenka Škoríková

V Kysuckom Novom Meste 5.10. 2017